Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Oświadczenie o żądaniu naprawy wady lub wymiany towaru na nowy

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

Nazwa i adres sprzedawcy

Reklamacja

W dniu ........................... (dzień, miesiąc, rok) 

nabyłem/am ................................. (oznaczenie towaru). 

W okresie .................... stwierdziłem/am niezgodność towaru/usługi z umową polegającą na tym, że......................................................... (opisać usterkę/niezgodność). 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach

sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176), proszę o: 


- nieodpłatną naprawę

- wymianę na nowyPodpis konsumenta

 

 

Art. 8. 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu 1

zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są

niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość

towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę

niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu 

kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, 

materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego 

żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca 

nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby 

kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od 

umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy 

określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

wybór roszczenia należy do konsumenta. W przypadku zgłoszenia reklamacji po raz pierwszy konsument może 2

wybrać albo roszczenie o naprawę rzeczy albo roszczenie o wymianę rzeczy na nową.